+43 1 994 605 044

Exclusive Partner of the leading global Provider Alliance with 10.000+ Interim Assignments in 40+ countries

P+P Interim Plant Manager CZ

Interimný riaditeľ závodu v Česku – dodávateľa pre automobilový priemysel

Objednávateľom bol renomovaný rakúsky dodávateľ automobilového priemyslu na úrovni Tier 1, ktorý má niekoľko výrobných závodov na celom svete, jeden z nich aj v Česku.


Rozbeh nového projektu pre kľúčového zákazníka sa dostal do problémov. Nedarilo sa dosiahnuť plánovaný výrobný objem ani požadované kvalitatívne parametre, čo mohlo u zákazníka viesť v strednodobom horizonte k zastaveniu výroby. Výrobný závod vo všeobecnosti už dlhší čas bojoval s problémami.

Opakovaná nedostatočná kvalita výrobkov a vysoké hodnoty ppm viedli zo strany 2 dôležitých zákazníkov k eskalačnému konaniu. Nedostatočné zaškolenie operátorov a nízka motivácia pracovníkov viedli k vysokému internému podielu nepodarkov, častým výpadkom výroby a klesajúcej disponibilite zariadení. To malo zasa za následok pokles schopnosti dodávať a zníženie spoľahlivosti dodávok. Stredný manažment bol frustrovaný a demotivovaný; riaditeľ podniku, ktorého vyslali z Nemecka, dal výpoveď. Dôvera medzi nemeckým vedením divízie a českým manažmentom bola otrasená.
 
AKCIA

Vedenie podniku chcelo túto krízovú situáciu čo najskôr vyriešiť a požiadalo o pridelenie interimného riaditeľa závodu. Dôležité boli jeho skúsenosti s procesmi v automobilovom priemysle a s projektmi rozbiehania výroby nových produktov, najmä však jeho riadiace kvality a leadership.


Do 48 hodín bol predstavený vhodný kandidát. Tento bol promptne angažovaný a do 14 dní nastúpil do funkcie interimného riaditeľa závodu.


Interimný riaditeľ závodu si počas prvého týždňa vytvoril jasný obraz o situácii a prioritách. Jednou z najdôležitejších úloh bolo dostať český tím z letargie a zomknúť ho pod svojím vedením. Niekoľko pracovníkov bolo potrebné vymeniť. Spolupráca medzi nemeckými odborníkmi zo sesterských závodov a českými pracovníkmi musela byť opäť vybudovaná na báze dôvery.


Na riešenie existujúcich technických problémov vo výrobe boli vytvorené malé projektové skupiny (z českých pracovníkov a nemeckých kolegov). Zaviedli sa zmeny vo výrobných plánoch a plánoch pracovných zmien. Bol vypracovaný a zavedený plán školení a ďalšieho vzdelávania pre operátorov. Bol prepracovaný systém odmeňovania. Zaviedli sa každodenné obchôdzky vo výrobe vrátane kontroly opatrení. Bola prepracovaná a denne monitorovaná preventívna údržba. Denne sa tiež monitorovali najdôležitejšie ukazovatele, ako napríklad disponibilnosť zariadení, produktivita pracovníkov, OEE, interný podiel nepodarkov, ppm, reklamácie, OTIF a. i. S príslušnými zákazníkmi boli prostredníctvom videokonferencie každý týždeň prerokované eskalačné procesy.
 

VÝSLEDOK


Počas prvých 3 mesiacov sa podarilo stabilizovať rozbeh projektu kľúčového zákazníka. Najdôležitejšie ukazovatele KPI začali opäť stúpať.


Počas ďalších 3 mesiacov sa podarilo deeskalovať prebiehajúce eskalačné konania. Projekt kľúčového zákazníka dosiahol v rozbehovej fáze plánovaný objem výroby i kvalitatívnu úroveň. Začal sa nový projekt dodávateľského reťazca. Bezproblémovo sa zrealizovali dva nové projekty premiestnenia výrobkov. Podarilo sa výrazne zredukovať objem interných nepodarkov a dodatočnej práce na ich opravy, externé hodnoty ppm dosiahli plánovanú úroveň. Produktivita pracovníkov vzrástla o 30 %, hodnoty OEE sa výrazne zlepšili.


Pracovníci, najmä stredný manažment, sa začali opäť vnímať ako súčasť jedného tímu a ich spolupráca sa výrazne zlepšila.


Nástupca na pozíciu vedúceho výrobného závodu bol zamestnaný a úspešne zapracovaný.

0

Address


AT- Vienna

Opening hours

Please arrange an appointment with us via telephone.

Information about Cookies and Data Protection:

This website uses cookies. Cookies are small pieces of text, a web browser stores on the user’s device. They cause no harm.

Cookies that are required for the functionality of the website are set in accordance with Art 6 para. 1 lit b) GDPR (legal basis). All other cookies are only stored providing that you give consent according to Art 6 para. 1 lit a) GDPR (legal basis).


You have the right to withdraw your consent at any time. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. You are not obliged to give your consent in order to use the website. You can use the website irrespectively of your given, refused or withdrawn consent. However, the functionality of the website may be limited, when you refuse or withdraw your consent.


The offered information on this website is not addressed to children and persons below the age of 16.


To withdraw your consent or to restrict cookies, you have particularly the following possibilities:

Necessary Cookies:

This website could use the following cookies that are essential for operating the website:


Optional cookies for marketing and analysis purposes:


Cookies that are set for marketing and analysis purposes usually are stored longer than for the particular session; the precise storage time can be learned from the guidelines of the respective providers.

Additional information about the utilization of personal data in connection with the usage of this website can be found in our Data Protection Guidelines in accordance with Art 13 GDPR.