+43 1 994 605 044

Exclusive Partner of the leading global Provider Alliance with 10.000+ Interim Assignments in 40+ countries

P+P Interim Plant Manager CZ

Interimný riaditeľ závodu v Česku – dodávateľa pre automobilový priemysel

Objednávateľom bol renomovaný rakúsky dodávateľ automobilového priemyslu na úrovni Tier 1, ktorý má niekoľko výrobných závodov na celom svete, jeden z nich aj v Česku.


Rozbeh nového projektu pre kľúčového zákazníka sa dostal do problémov. Nedarilo sa dosiahnuť plánovaný výrobný objem ani požadované kvalitatívne parametre, čo mohlo u zákazníka viesť v strednodobom horizonte k zastaveniu výroby. Výrobný závod vo všeobecnosti už dlhší čas bojoval s problémami.

Opakovaná nedostatočná kvalita výrobkov a vysoké hodnoty ppm viedli zo strany 2 dôležitých zákazníkov k eskalačnému konaniu. Nedostatočné zaškolenie operátorov a nízka motivácia pracovníkov viedli k vysokému internému podielu nepodarkov, častým výpadkom výroby a klesajúcej disponibilite zariadení. To malo zasa za následok pokles schopnosti dodávať a zníženie spoľahlivosti dodávok. Stredný manažment bol frustrovaný a demotivovaný; riaditeľ podniku, ktorého vyslali z Nemecka, dal výpoveď. Dôvera medzi nemeckým vedením divízie a českým manažmentom bola otrasená.
 
AKCIA

Vedenie podniku chcelo túto krízovú situáciu čo najskôr vyriešiť a požiadalo o pridelenie interimného riaditeľa závodu. Dôležité boli jeho skúsenosti s procesmi v automobilovom priemysle a s projektmi rozbiehania výroby nových produktov, najmä však jeho riadiace kvality a leadership.


Do 48 hodín bol predstavený vhodný kandidát. Tento bol promptne angažovaný a do 14 dní nastúpil do funkcie interimného riaditeľa závodu.


Interimný riaditeľ závodu si počas prvého týždňa vytvoril jasný obraz o situácii a prioritách. Jednou z najdôležitejších úloh bolo dostať český tím z letargie a zomknúť ho pod svojím vedením. Niekoľko pracovníkov bolo potrebné vymeniť. Spolupráca medzi nemeckými odborníkmi zo sesterských závodov a českými pracovníkmi musela byť opäť vybudovaná na báze dôvery.


Na riešenie existujúcich technických problémov vo výrobe boli vytvorené malé projektové skupiny (z českých pracovníkov a nemeckých kolegov). Zaviedli sa zmeny vo výrobných plánoch a plánoch pracovných zmien. Bol vypracovaný a zavedený plán školení a ďalšieho vzdelávania pre operátorov. Bol prepracovaný systém odmeňovania. Zaviedli sa každodenné obchôdzky vo výrobe vrátane kontroly opatrení. Bola prepracovaná a denne monitorovaná preventívna údržba. Denne sa tiež monitorovali najdôležitejšie ukazovatele, ako napríklad disponibilnosť zariadení, produktivita pracovníkov, OEE, interný podiel nepodarkov, ppm, reklamácie, OTIF a. i. S príslušnými zákazníkmi boli prostredníctvom videokonferencie každý týždeň prerokované eskalačné procesy.
 

VÝSLEDOK


Počas prvých 3 mesiacov sa podarilo stabilizovať rozbeh projektu kľúčového zákazníka. Najdôležitejšie ukazovatele KPI začali opäť stúpať.


Počas ďalších 3 mesiacov sa podarilo deeskalovať prebiehajúce eskalačné konania. Projekt kľúčového zákazníka dosiahol v rozbehovej fáze plánovaný objem výroby i kvalitatívnu úroveň. Začal sa nový projekt dodávateľského reťazca. Bezproblémovo sa zrealizovali dva nové projekty premiestnenia výrobkov. Podarilo sa výrazne zredukovať objem interných nepodarkov a dodatočnej práce na ich opravy, externé hodnoty ppm dosiahli plánovanú úroveň. Produktivita pracovníkov vzrástla o 30 %, hodnoty OEE sa výrazne zlepšili.


Pracovníci, najmä stredný manažment, sa začali opäť vnímať ako súčasť jedného tímu a ich spolupráca sa výrazne zlepšila.


Nástupca na pozíciu vedúceho výrobného závodu bol zamestnaný a úspešne zapracovaný.

0

Informationen zu Cookies und Datenschutz

Diese Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.

Cookies, die unbedingt für das Funktionieren der Website erforderlich sind, setzen wir gemäß Art 6 Abs. 1 lit b) DSGVO (Rechtsgrundlage) ein. Alle anderen Cookies werden nur verwendet, sofern Sie gemäß Art 6 Abs. 1 lit a) DSGVO (Rechtsgrundlage) einwilligen.


Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Sie sind nicht verpflichtet, eine Einwilligung zu erteilen und Sie können die Dienste der Website auch nutzen, wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen oder widerrufen. Es kann jedoch sein, dass die Funktionsfähigkeit der Website eingeschränkt ist, wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen oder einschränken.


Das Informationsangebot dieser Website richtet sich nicht an Kinder und Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.


Um Ihre Einwilligung zu widerrufen oder auf gewisse Cookies einzuschränken, haben Sie insbesondere folgende Möglichkeiten:

Notwendige Cookies:

Die Website kann die folgenden, für die Website essentiellen, Cookies zum Einsatz bringen:


Optionale Cookies zu Marketing- und Analysezwecken:


Cookies, die zu Marketing- und Analysezwecken gesetzt werden, werden zumeist länger als die jeweilige Session gespeichert; die konkrete Speicherdauer ist dem jeweiligen Informationsangebot des Anbieters zu entnehmen.

Weitere Informationen zur Verwendung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Website finden Sie in unserer Datenschutzerklärung gemäß Art 13 DSGVO.