+43 1 994 605 044

Exclusive Partner of the leading global Provider Alliance with 10.000+ Interim Assignments in 40+ countries

Interim manažér nákupu pre strojársku spoločnosť na Slovensku

Objednávateľom bol rakúsky strojársky podnik, ktorý má niekoľko stoviek zamestnancov a viacero výrobných závodov v rôznych krajinách východnej Európy.
Úlohou bolo etablovať procesy nákupu slovenského výrobného závodu na štandardnej medzinárodnej úrovni a preukázať prostredníctvom „vzorových“ projektov, aký potenciál na zlepšenie existuje. Zároveň sa mali dosiahnuť zodpovedajúce úspory v nákupe prostredníctvom rámcových zmlúv s najdôležitejšími dodávateľmi.

REALIZÁCIA
Rakúska materská spoločnosť hľadala interim manažéra, ktorý by bol na základe svojich odborných skúseností schopný etablovať procesy v oddelení nákupu na medzinárodnej úrovni v relatívne malom výrobnom podniku, ktorý fungoval hlavne ako vysunutá výroba. Dôležitým predpokladom boli skúsenosti v oblastiach strojárstva, výroba špecifická pre daný projekt a praktická mentalita.
Spoločnosť P+P dokázala do 48 hodín predstaviť vhodného kandidáta, ktorý bol ochotný prevziať túto úlohu na základe čiastočného pracovného úväzku.
Úlohou bolo dosiahnuť zlepšenie strategických i operatívnych procesov v oblasti nákupu. Doterajší vedúci nákupu nezohľadnil existujúce skoky vo výrobe a s tým spojené zmeny v potrebe dodávok materiálu v dodávateľských zmluvách. Dôsledkom toho boli spontánne a drahé doplňujúce nákupy.
Interim manažér vypracoval na základe rozhovorov so všetkými pracovníkmi zapojenými do procesu obstarávania rozsiahlu analýzu skutočného stavu procesného reťazca a poukázal na možnosti optimalizácie štruktúry a procesov.
Interim manažér skombinoval pri svojej práci poznatky ako manažér nákupu so skúsenosťami v oblasti výrobných procesov. Vypracoval konkrétne návrhy na zlepšenie interných postupov od vypracovania dopytu až po rozhovory s dodávateľmi a komunikáciu jednotlivých úsekov. Interim manažér okrem toho pôsobil aj operatívne a dosiahol v jednom „vzorovom“ projekte v krátkodobom horizonte značné úspory.
VÝSLEDOK
Interim manažér od spoločnosti P+P výrazne zlepšil proces koordinácie s výrobou, uzatvoril rámcové ročné zmluvy, zabezpečil možnosť flexibilných odvolávok s dodávateľmi a pre strategicky dôležité výrobky zaviedol možnosť alternatívneho dodávateľa.
V oblasti nákupu materiálu dosiahol ročnú úsporu vo výške viac než 5% a výrazne zlepšil plynulosť dodávok ako aj dodržiavanie dodacích termínov.
Dostavil sa aj ďalší pozitívny účinok: interim manažérovi sa prostredníctvom komunikácie zameranej na dosahovanie cieľov podarilo zabezpečiť lepšiu spoluprácu pracovníkov, zodpovedných za jednotlivé procesy.

0

Informationen zu Cookies und Datenschutz

Diese Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.

Cookies, die unbedingt für das Funktionieren der Website erforderlich sind, setzen wir gemäß Art 6 Abs. 1 lit b) DSGVO (Rechtsgrundlage) ein. Alle anderen Cookies werden nur verwendet, sofern Sie gemäß Art 6 Abs. 1 lit a) DSGVO (Rechtsgrundlage) einwilligen.


Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Sie sind nicht verpflichtet, eine Einwilligung zu erteilen und Sie können die Dienste der Website auch nutzen, wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen oder widerrufen. Es kann jedoch sein, dass die Funktionsfähigkeit der Website eingeschränkt ist, wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen oder einschränken.


Das Informationsangebot dieser Website richtet sich nicht an Kinder und Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.


Um Ihre Einwilligung zu widerrufen oder auf gewisse Cookies einzuschränken, haben Sie insbesondere folgende Möglichkeiten:

Notwendige Cookies:

Die Website kann die folgenden, für die Website essentiellen, Cookies zum Einsatz bringen:


Optionale Cookies zu Marketing- und Analysezwecken:


Cookies, die zu Marketing- und Analysezwecken gesetzt werden, werden zumeist länger als die jeweilige Session gespeichert; die konkrete Speicherdauer ist dem jeweiligen Informationsangebot des Anbieters zu entnehmen.

Weitere Informationen zur Verwendung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Website finden Sie in unserer Datenschutzerklärung gemäß Art 13 DSGVO.