+420 603 208 280

Exclusive Partner of the leading global Provider Alliance with 10.000+ Interim Assignments in 40+ countries

Interim manažér nákupu pre strojársku spoločnosť na Slovensku

Objednávateľom bol rakúsky strojársky podnik, ktorý má niekoľko stoviek zamestnancov a viacero výrobných závodov v rôznych krajinách východnej Európy.
Úlohou bolo etablovať procesy nákupu slovenského výrobného závodu na štandardnej medzinárodnej úrovni a preukázať prostredníctvom „vzorových“ projektov, aký potenciál na zlepšenie existuje. Zároveň sa mali dosiahnuť zodpovedajúce úspory v nákupe prostredníctvom rámcových zmlúv s najdôležitejšími dodávateľmi.

REALIZÁCIA
Rakúska materská spoločnosť hľadala interim manažéra, ktorý by bol na základe svojich odborných skúseností schopný etablovať procesy v oddelení nákupu na medzinárodnej úrovni v relatívne malom výrobnom podniku, ktorý fungoval hlavne ako vysunutá výroba. Dôležitým predpokladom boli skúsenosti v oblastiach strojárstva, výroba špecifická pre daný projekt a praktická mentalita.
Spoločnosť P+P dokázala do 48 hodín predstaviť vhodného kandidáta, ktorý bol ochotný prevziať túto úlohu na základe čiastočného pracovného úväzku.
Úlohou bolo dosiahnuť zlepšenie strategických i operatívnych procesov v oblasti nákupu. Doterajší vedúci nákupu nezohľadnil existujúce skoky vo výrobe a s tým spojené zmeny v potrebe dodávok materiálu v dodávateľských zmluvách. Dôsledkom toho boli spontánne a drahé doplňujúce nákupy.
Interim manažér vypracoval na základe rozhovorov so všetkými pracovníkmi zapojenými do procesu obstarávania rozsiahlu analýzu skutočného stavu procesného reťazca a poukázal na možnosti optimalizácie štruktúry a procesov.
Interim manažér skombinoval pri svojej práci poznatky ako manažér nákupu so skúsenosťami v oblasti výrobných procesov. Vypracoval konkrétne návrhy na zlepšenie interných postupov od vypracovania dopytu až po rozhovory s dodávateľmi a komunikáciu jednotlivých úsekov. Interim manažér okrem toho pôsobil aj operatívne a dosiahol v jednom „vzorovom“ projekte v krátkodobom horizonte značné úspory.
VÝSLEDOK
Interim manažér od spoločnosti P+P výrazne zlepšil proces koordinácie s výrobou, uzatvoril rámcové ročné zmluvy, zabezpečil možnosť flexibilných odvolávok s dodávateľmi a pre strategicky dôležité výrobky zaviedol možnosť alternatívneho dodávateľa.
V oblasti nákupu materiálu dosiahol ročnú úsporu vo výške viac než 5% a výrazne zlepšil plynulosť dodávok ako aj dodržiavanie dodacích termínov.
Dostavil sa aj ďalší pozitívny účinok: interim manažérovi sa prostredníctvom komunikácie zameranej na dosahovanie cieľov podarilo zabezpečiť lepšiu spoluprácu pracovníkov, zodpovedných za jednotlivé procesy.

0